Castelvecchio – mogočno zgodovinsko posestvo na robu Krasa